top of page

ספר עבודות פנים

ספר הפקולטה משמש כמשאב לנהלי המחוזות והפרוטוקולים. המורים אחראים לכל החומרים הכלולים בספר הידנים של הפקולטה. המצורפים שזוהו בספר ההוראות של הפקולטה להלן. דפי אינטרנט מזוהים גם בספר הידנים של הפקולטה. מרבית העמודים הללו מקושרים דרך דף טפסים מקצועיים וכוח אדם בכרטיסייה המקצועית או בדף המדיניות תחת הכרטיסייה מועצת החינוך.

לחץ כאן לספר הלימודים בפקולטה לשנים 2019-2020
טופס צ'ק-אוף יד של הפקולטה 2019-2020
קוד ההתנהגות של מרכז הצדק

Deen

bottom of page